Zhejiang Art Musuem, Hangzhou, China © Photo: Wang Jiajun