Zhejiang Art Musuem, Hangzhou, China © Photo: Wang Jiajun

Zhejiang Art Musuem, Hangzhou, China © Photo: Wang Jiajun

Zhejiang Art Musuem, Hangzhou, China © Photo: Wang Jiajun

Zhejiang Art Musuem, Hangzhou, China © Photo: Wang Jiajun

1/13